سایر صلاحیت های کارشناسی

 1. ارزیابی اراضی  و ساختمانها
 2. برآورد هزینه های ساختمانی
 3. تعیین علت خسارت، میزان خسارت و تعمیرات در امور ساختمانی
 4. تشخیص حسن انجام کارهای ساختمانی به لحاظ فنی و اجرایی
 5. تشخیص اختلافات فی ما بین پیمانکاران، کارفرمایان و مشاوران
 6. متره و برآورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار و اجرت المثل کارهای ساختمانی
 7. تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل اجاره بها
 8. تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

 • توسعه تعاون
 • موسسه مالی اعتباری آرمان
 • شرکت عمران شهر جدید پردیس
 • گروه خودرو سازی سایپا
 • بانک آینده
 • بیمه معلم
 • بانک ملت
 • بانک کشاورزی

آخرین اخبار